TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

1.  Yhdistyksen toiminta-ajatus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea jäsentensä sukututkimusharrastusta sekä tehdä yhdistystä ja sen toimintaa tunnetuksi Vantaalla ja sen naapurikunnissa.

2.  Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Hallitus kokoontuu päätöstensä mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja hallituksen valitsemille toimihenkilöille määritetään tasapuoliset ja kunkin henkilön vahvuusalueet huomioon ottavat vastuut ja toimivalta.

3.  Talous

Yhdistyksen taloudellinen toiminta käy ilmi talousarviosta.

Jäsenmaksun perinnästä ilmoitetaan jäsenlehti Sukuriin takakanteen painetulla tilisiirtolomakkeella, johon merkitään jäsenkohtainen viitenumero.

4.  Jäsentyö

Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n 25-vuoitstaivalta juhlitaan kevään sukukammarissa.  

Yhdistyksen jäsentyön tavoitteena on jäsentyytyväisyyden vahvistaminen ja uusien jäsenten hankkiminen. Jäsenten toivomuksia kartoitetaan järjestämällä erillinen jäsenkysely Sukurin ja verkon kautta, ja toimintaa suunnataan saatujen vastausten perusteella. Sukukammarin aiheiden valinnoilla kannustetaan jäseniä aktiiviseen keskusteluun ja uusimpien sukututkimusmahdollisuuksien hyväksikäyttöön.

Pääkaupunkiseudun kirjastoissa jatketaan sukututkimusaiheisia esittely- ja opastustilaisuuksia. Niiden tavoite on herättää kenen tahansa mielenkiinto sukututkimusharrastukseen ja sukuyhdistyksen tapahtumiin. Samalla painotetaan hyötyjä, joita uusi harrastaja saa kokeneemmilta osallistuessaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistystä markkinoidaan myös vierailemalla sukututkimustapahtumissa ja pitämällä esityksiä kerhoissa ja sukuseuroissa.

Uudet jäsenet kutsutaan erityisesti heille tarkoitettuun tutustumis- ja perehdyttämistilaisuuteen.

5.  Sukukammari 

Sukukammari on yhdistyksen kaikille jäsenille tarkoitettu kohtaamispaikka ja sen tarkoituksena on auttaa yhdistyksen jäseniä verkostoitumaan muiden jäsenten kanssa. Sukukammari kokoontuu kuukausittain kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoontumispaikasta, -ajasta ja aiheesta ilmoitetaan erikseen Sukuri lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla.

Sukukammarin toimintaa kehitetään ottaen huomioon jäseniltä saatu palaute. Vuoden teemana on kammarissa kävijöiden opastaminen sekä vanhojen asiakirjatekstien että DNA-testitulosten tulkintaan.

6. Kirjasto

Yhdistyksellä on sukututkimuksen erilliskirjasto, johon on kerätty liki 400 sukututkimukseen liittyvää teosta. Kirjaluettelo löytyy yhdistyksen kotisivuilta. Kirjoja saa lanata ilmoittamalla kiinnostuksestaan etukäteen sukukammarivastaavalle.

7.  Sukututkijarekisteri

Sukututkijaluettelon päivittämistä jatketaan ja päivitetty luettelo pyritään saamaan jäsenten käyttöön vuoden loppuun mennessä.

8.  Koulutustoiminta

Kuulutko Sukuuni –tapahtumassa pidetään luentoja mielenkiintoisista aiheista, osa luennoista keskittyy perinteiseen suku- ja historiatutkimukseen ja osassa valotetaan sukututkimuksen uusia tuulia.

Vuoden aikana tehtävien retkien kohteet valitaan jäsenten esittämien toivomusten perusteella mieluiten lähialueelta. Myös yksittäisten yritysten ja järjestöjen arkistot voisivat olla kiinnostavia käyntikohteita. Kevätkaudella pyritään järjestämään teemapäivä.

9.  Tiedotustoiminta

9.1. Sukuri -jäsenlehti

Sukuri -jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sisältää yhdistyksen tiedotteiden ja tapahtumakalentereiden lisäksi sukututkimusta ja -historiaa käsitteleviä artikkeleita. Jäseniä kannustetaan kirjoittamaan lehteen omasta sukututkimusharrastuksestaan. Sukurin 1/2020 numeron takakanteen painetaan jäsenmaksulomake. Sukurin ilmestymisajat vuonna 2020 ovat:

1/2020

viikko 8

2/2020

viikko 19

3/2020

viikko 36

4/2020

viikko 48

9.2. Jäsenkirje
Jäsenille postitetaan tarvittaessa jäsenkirje

9.3. Sähköinen tiedotus

Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista kuten retkistä, teemapäivästä jne. jaetaan tietoa myös yhdistyksen kotisivuilla (www.vantaanseudunsukututkijat.net). Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille lähetetään tarvittaessa sähköpostin välityksellä erikseen tiedotteita tulevista tapahtumista, retkistä, koulutuksista yms.

Yhdistyksellä on käytössä suljettu Facabook-ryhmä, johon kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet voivat liittyä. Ryhmän ylläpitäjä hyväksyy liittymiset.

9.4. Ulkoinen tiedotus

Sukurin vaihtokappaleita toimitetaan muille sukututkimusyhdistyksille ja pääkaupunkiseudun kirjastoihin. Yhdistys osallistuu sopivaksi katsomiinsa sukututkimustapahtumiin toiminta-ajatuksensa mukaisesti.

10. Kuulutko Sukuuni -tapahtuma

Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n järjestämä Kuulutko Sukuuni -tapahtuma on jo useita vuosia ollut alan suurin ja merkittävin tapaaminen Suomessa ja se on selvästi suosituin yhdistyksen toiminnan osa-alue. Seuraava tapahtuma on 21.Se järjestetään 10.-11.10. 2020, jos sen valmisteluun ja pystyttämiseen löytyy riittävä määrä talkootyövoimaa.

11. Jäsenyydet

Yhdistys on Suomen Sukututkimusseuran (SSS) ja Vantaan Seudun Järjestörinki ry:n jäsen sekä Sukuseurojen keskusliiton kannatusjäsen. Suomen Sukututkimusseuran suuren neuvottelukunnan kokouksiin osallistutaan pääsääntöisesti.

12. Yhteistyö
SSHY viimeistelee kuvaussopimusta Vantaan kaupunginarkiston kanssa. Projekti voidaan liittää osaksi VSSn toimintaa.

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 13.11.2019