TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

1.  Yhdistyksen toiminta-ajatus


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea jäsentensä sukututkimusharrastusta sekä tehdä yhdistystä ja sen toimintaa tunnetuksi Vantaalla ja sen naapurikunnissa.

2.  Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Hallitus kokoontuu päätöstensä mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja hallituksen valitsemille toimihenkilöille määritetään tasapuoliset ja kunkin henkilön vahvuusalueet huomioon ottavat vastuut ja toimivalta.

3.  Talous

Yhdistyksen taloudellinen toiminta käy ilmi talousarviosta.

Jäsenmaksun perinnästä ilmoitetaan jäsenlehti Sukuriin takakanteen painetulla tilisiirtolomakkeella, johon merkitään jäsenkohtainen viitenumero.

4.  Jäsentyö

Yhdistyksen jäsentyön tavoitteena on jäsentyytyväisyyden vahvistaminen ja uusien jäsenten hankkiminen. Jäsentyytyväisyyttä vahvistetaan suuntaamalla toimintaa jäsenten toivomusten perusteella. Sukukammarin aiheiden valinnoilla kannustetaan jäseniä aktiiviseen keskusteluun ja uusimpien sukututkimusmahdollisuuksien hyväksikäyttöön.

Kevään ja syksyn aikana järjestetään pääkaupunkiseudun kirjastoissa sukututkimusaiheisia esittely- ja opastustilaisuuksia. Niiden tavoite on herättää kenen tahansa mielenkiinto sukututkimusharrastukseen ja sukuyhdistyksen tapahtumiin. Samalla painotetaan hyötyjä, joita uusi harrastaja saa kokeneemmilta osallistuessaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistystä markkinoidaan myös vierailemalla sukututkimustapahtumissa ja pitämällä esityksiä kerhoissa ja sukuseuroissa.

Uudet jäsenet kutsutaan erityisesti heille tarkoitettuun tutustumis- ja perehdyttämistilaisuuteen.

5.  Sukukammari 

Sukukammari on yhdistyksen kaikille jäsenille tarkoitettu kohtaamispaikka ja sen tarkoituksena on auttaa yhdistyksen jäseniä verkostoitumaan muiden jäsenten kanssa. Sukukammari kokoontuu kuukausittain kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoontumispaikasta,  –ajasta ja aiheesta ilmoitetaan erikseen Sukuri lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla.

Sukukammarin toimintaa kehitetään ottaen huomioon jäseniltä saatu palaute. Sukukammarissa esiteltävien asioiden aihealueita laajennetaan myös yleisen historiatutkimuksen suuntaan.

6.  Kirjakammari

Kirjakammari on sukututkimuksen erilliskirjasto, johon on kerätty liki 400 sukututkimukseen liittyvää teosta. Kirjaluettelo löytyy yhdistyksen kotisivuilta. Hallitus selvittää nykyistä parempaa lainausjärjestelyä, koska nykyinen ei toimi hyvin.

7.  Sukututkijarekisteri

Sukututkijaluettelon päivittämistä jatketaan ja päivitetty luettelo saadaan jäsenten käyttöön sukukammareissa vuoden loppuun mennessä.

8.  Koulutustoiminta

Kuulutko Sukuuni –tapahtumassa pidetään luentoja mielenkiintoisista aiheista, osa luennoista keskittyy perinteiseen suku- ja historiatutkimukseen ja osassa valotetaan sukututkimuksen uusia tuulia.

Vuoden aikana tehtävien retkien kohteet valitaan jäsenten esittämien toivomusten perusteella mieluiten lähialueelta. Myös yksittäisten yritysten ja järjestöjen arkistot voisivat olla kiinnostavia käyntikohteita.

Yhdistyksen kokeneemmat jäsenet opastavat henkilökohtaisesti uusia tai keitä tahansa siihen halukaita jäseniä tutustumiskäynneillä Kansallisarkistossa, digitiedostojen hyväksikäytössä sekä muissa sukututkimukseen liittyvissä tehtävissä.

9.  Tiedotustoiminta

9.1. Sukuri -jäsenlehti

Sukuri -jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sisältää yhdistyksen tiedotteiden ja tapahtumakalentereiden lisäksi sukututkimusta ja -historiaa käsitteleviä artikkeleita. Jäseniä kannustetaan kirjoittamaan lehteen omasta sukututkimusharrastuksestaan. Sukurin 1/2019 numeron takakanteen painetaan jäsenmaksulomake. Sukurin ilmestymisajat vuonna 2019 ovat:

1/2019

viikko 8

2/2019

viikko 19

3/2019

viikko 36

4/2019

viikko 48

9.2. Jäsenkirje
Jäsenille postitetaan tarvittaessa jäsenkirje

9.3. Sähköinen tiedotus

Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista kuten retkistä, teemapäivästä jne. jaetaan tietoa myös yhdistyksen kotisivuilla (www.vantaanseudunsukututkijat.net). Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille lähetetään tarvittaessa sähköpostin välityksellä erikseen tiedotteita tulevista tapahtumista, retkistä, koulutuksista yms.

Uutena yhteydenpitovälineenä otetaan käyttöön suljettu Facabook-ryhmä, johon kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet voivat liittyä. Ryhmän ylläpitäjä hyväksyy liittymiset.

9.4. Ulkoinen tiedotus

Sukurin vaihtokappaleita toimitetaan muille sukututkimusyhdistyksille ja pääkaupunkiseudun suuriin kirjastoihin. Yhdistys osallistuu sopivaksi katsomiinsa sukututkimustapahtumiin toiminta-ajatuksensa mukaisesti.

10. Kuulutko Sukuuni -tapahtuma

Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n järjestämä Kuulutko Sukuuni -tapahtuma on jo useita vuosia ollut alan suurin ja merkittävin tapaaminen Suomessa ja se on selvästi suosituin yhdistyksen toiminnan osa-alue. Tapahtuman järjestäminen on vuosi vuodelta tullut hankalammaksi, koska talkooväkeä on yhä vaikeampi saada suunnittelu- ja valmistelutyöhön. Seuraava tapahtuma on 20. tapahtuma ja järjestetään 5.-6.10.2019. Tapahtumaa järjestettäessä pestataan tarvittaessa eri tehtäviin aikaisempaa enemmän ulkoista työvoimaa.

11. Jäsenyydet

Yhdistys on Suomen Sukututkimusseuran (SSS) ja Vantaan Seudun Järjestörinki ry:n jäsen sekä Sukuseurojen keskusliiton kannatusjäsen. Suomen Sukututkimusseuran suuren neuvottelukunnan kokouksiin osallistutaan pääsääntöisesti

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2018